ZAMENA ZA DRUGI ARTIKAL

Kupac može da izjavi reklamaciju na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Ukoliko ste kupovinu robe izvršili putem online prodavnice vapeaminute.com zamenu iste možete izvršiti isključivo na online prodavnici vapeaminute.com i to na sledeći način:

  1. Pošaljite šifru artikala za koji želite da izvršite zamenu na office@vapeaminute.comili nas kontaktirajte na broj telefona +381641815113gde ćete dobiti detaljne instrukcije.
    2. Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je fizički oštećen.
    3. U slučaju zamene robe, vapeaminute.com snosi trošak prilikom prvog povrata. Odnosno, kupac snosi trošak transporta spornog artikla do magacina (370 Din.), dok je transport zamenjenog artikla od magacina do Vaše adrese trošak vapeaminute.com. Za svaku sledeću zamenu kupac snosi kompletan trošak.
    4. Rok za zamenu je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJE

Član 1
Ovim pravilnikom vapeaminute.com uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta vapeaminute.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti vapeaminute.com u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu vapeaminute.com kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 6 meseci od dana kupovine. Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu Vape-a-Minute Shop, Atile Jožefa 13, 24413 Palić.
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
– u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
– dostavi račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
– dostavi potpisani nalog za ispravku

Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;

Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane vapeaminute.com, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
– vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
– otklanjanje nedostatka na proizvodu.

vapeaminute.com se obavezuje da će kupcu u zavisnosti od prirode reklamacije u roku od 14 dana rešiti pitanje iste (izvršiti zamenu proizvoda/vratiti iznos cene po plaćenom računu/otkloniti nedostatak na proizvodu).

Član 9
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti OVDE