OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Vape-a-Minute Shop (u daljem tekstu: Vape-a-Minute Shop ili mi) Vas kao korisnika sajta vapeaminute.com (u daljem tekstu: Sajt) ovim putem obaveštava o svim važnim pitanjima u vezi sa obradom podataka o ličnosti, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).

Značenje izraza „podatak o ličnosti“

U skladu sa ZZPL-om „podatak o ličnosti” (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac

Vaše lične podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Vape-a-Minute Shop

Atile Jožefa 13

24413 Palić

Matični broj: 66088570

PIB: 112417661

Email: office@vapeaminute.com

Vrsta ličnih podataka i način njihove obrade

U principu prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

Izuzetak mogu predstavljati podaci koje prikupljamo pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja (Google Analytics i Facebook Pixel).

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, podaci o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće podatke: ime, prezime, podatke o Vašim transakcijama (plaćanje, kupovina, narudžbina, povraćaj proizvoda itd.), kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona, email adresa, adresa stanovanja, odnosno adresa za isporuku artikala).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg sajta vapeaminute.com, na društvenim mrežama „Facebook“ i „Instagram“ i prilikom, zamene artikala, odustanka od ugovora i izjavljivanja reklamacija.

Svrha obrade Vaših ličnih podataka

Vape-a-Minute Shop prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Sajta;
 • izvršenja kupoprodajnog ugovora;
 • rešavanja Vaših zahteva (za zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora, za reklamiranje);
 • pružanja informacija o artiklima iz prodajnog asortimana Vape-a-Minute Shop i
 • unapređenja naših usluga.

U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste kupili artikal, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rešavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Vape-a-Minute Shop (obrada u cilju upravljanja i održavanja ugovornog odnosa sa Vama, odgovaranja na Vaše posebne zahteve, traženja povratnih informacija od Vas kako bismo poboljšali naš Sajt i naše artikle, kao i preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi i osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Vaše podatke kao što su email adresa i korisničko ime koje prikupljamo kada se registrujete odnosno prijavljujete kao korisnik Sajta obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka i/ili našeg legitimnog interesa.

Ako se registrujete odnosno prijavljujete kao registrovani korisnik Sajta obrada Vaših podataka je nužna u svrhu upravljanja Vašom registracijom. Tada, rukovodeći se našim legitmnim interesima, možemo obrađivati Vaše lične podatke smatrajući da ste registracijom odnosno korišćenjem Sajta izrazili interesovanje za naše dalje ponude i u tom smsilu možemo sačuvati listu proizvoda za koje ste izrazili interesovanje ili koje ste kupili, kao i Vaše navike prilikom posete našem Sajtu.

Podatke kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, email adresa i broj računa koje prikupljamo u sledeće svrhe izvršenja kupoprodajnog ugovora za artikle koje ste kupili preko Sajta, realizaciju odustanka od kuproprodajnog ugovora, zamenu artikla i rešavanje reklamacija na kupljene artikle obrađujemo na osnovu važećih zakona u cilju ispunjenja zakonskih obaveza.

Opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka uvek možete da izvršite na jedan od sledećih načina: slanjem email-a na adresu: office@vapeaminute.com ili slanjem pisma u slobodnoj formi na Vape-a-Minute Shop, Atile Jožefa 13, 24413 Palić.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vape-a-Minute Shop pohranjuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:

 • lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Sajta pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vreme za koje ste registrovani kao korisnik Sajta;
 • lične podatke koje obrađujemo u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za artikle koje ste kupili pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupoprodaja sprovela do kraja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu kupljenog artikla, a najduže 60 dana, osim u slučaju Vašeg izričitog zahteva da se Vaši podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova kada će oni, ukoliko brisanje zatražite pre isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani;
 • lične podatke koje obrađujemo u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno da se reši Vaša reklamacija;
 • prilikom Vašeg obraćanja Vape-a-Minute Shop Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje i
 • u slučaju pohranjivanja kolačića „cookies-a“ na Vašem računaru, Vaše lične podatke ćemo zadržavati dok služe svrsi.

Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Vape-a-Minute Shop (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Vape-a-Minute Shop će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obaveštenjem i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima u Vape-a-Minute Shop, honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:

 • maketinškim agencijama;
 • IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
 • licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
 • licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi navedeni primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci, a obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Vape-a-Minute Shop.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

 • pravo da tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
 • pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Vape-a-Minute Shop-u zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podneti direktno Vape-a-Minute Shop-u ili pritužbe koju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (imate pravo preuzimanja ličnih podataka iz naše baze radi prenosa u drugu bazu podataka).

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete da učinite popunjavanjem i slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: office@vapeaminute.com ili predajom zahteva u bilo kojoj od naših prodavnica ili slanjem zahteva poštom na Vape-a-Minute Shop, Atile Jožefa 13, 24413 Palić.

Korišćenje kolačića

Vape-a-Minute Shop trenutno ne koristi kolačiće.

Bezbednost Vaših ličnih podatka

U cilju bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti tj. sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mere koje su primerene obradi i nužne za obezbeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju Vaše lične podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Vape-a-Minute Shop takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se i sa njihove strane obezbedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Vape-a-Minute Shop.

Završne odredbe

Ovo Obaveštenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava u vezi sa Vašim ličnim podacima molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu: office@vapeaminute.com ili na adresu sedišta Vape-a-Minute Shop, Atile Jožefa 13, 24413 Palić.